Koltai András

VIAF | ORCID | MTMT | Wikipédia | academia.edu

Életrajzi adatok

 • *1970 Budapest
 • 1984–1988 gimnazista, Piarista Gimnnázium, Budapest
 • 1988/1989 történelem, levéltár szakos egyetemi hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1989/1990 vendéghallgató és könyvtári kisegítő, University of Florida, Gainesville
 • 1989–1995 történelem, levéltár és muzeológia szakos egyetemi hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1994 történelem előadói egyetemi diploma
 • 1995 levéltárosi és történelem tanári egyetemi diploma
 • 1994– levéltáros, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Budapest
 • 1994–1997 doktorandusz hallgató, ELTE Történelem Doktori Iskola (R. Várkonyi Ágnes)
 • 2000 a történettudomány doktora (Batthyány Ádám és udvara 1625–1659)
 • 2017 Pauler Gyula díj

Hosszabb külföldi tanulmányutak

 • 1994 Bécs, 3 hónap
 • 2000 Bécs, Collegium Hungaricum, 3 hónap
 • 2009 Róma, Archivio Generale delle Scuole Pie
 • 2013 Róma, Archivio Generale delle Scuole Pie

Kutatási programok

Publikációk

Kötetek

 • Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis olarum Piarum 1666-1997, collectionem Stephani Léh SchP complevit et in volumen redegit ~ ~, Magyar Piarista Tartományfőnökség–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Bp., 1998 (METEM-könyvek, 21).
 • A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa, I, Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2000 (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai / Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur, 13).
 • Magyar udvari rendtartás: Utasítások és rendeletek 1617-1708, s. a. rend. bev. ~ ~, a 33. sz. iratot s. a. rend. Sunkó Attila, Osiris, Bp., 2001 (Millenniumi magyar történelem, Források).
 • Adam Batthyány und seine Bibliothek, übersetzt von Andrea Seidler, Amt der burgenländischen Landesregierung Abteilung 7: Kultur, Wissenschaft und Archiv, Hauptreferat Landesarchiv und Landesbibliothek, Eisenstadt, 2002 (Burgenländische Forschungen, Sonderband, XXIV: Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert, Band 1).
 • Batthyány Ádám és könyvtára, Országos Széchényi Könyvtár–Scriptum Rt., Bp.–Szeged, 2002 (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, IV).
 • Borián Tibor– ~ ~ –Legeza László, Piaristák, Mikes Kiadó, Budapest, 2007 (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében).
 • Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2007 (Magyarország piarista múltjából, 1).
 • Iványi Béla–Fazekas István–~ ~, Pázmány Péter és a Batthyányak, szerk. ~ ~, Szent István Társulat, Bp., 2008. 114 pp.
 • Batthyány Ádám: Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén, Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, 2012 (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai, Források, feldolgozások, 14). 638 pp.
 • Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus [Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2017. november 15.–2018. február 25.], szerk. Koltai András, társszerk. Borbás Péter, Rákossy Anna, Szekér Barnabás, I–II,
  Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017–2019. 544, 732 pp.

Tanulmányok, forrásközlések

 • Pálos gimnázium Székesfesfehérváron 1776-1786, in Pálos rendtörténeti tanulmányok, szerk. Sarbak Gábor, Csorna, 1994, 15-27 (Varia Paulina, I).
 • A győri egyházmegye 1579. évi szombathelyi zsinata, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Regnum) 7(1995), 3-4, 41-60. [1996]
 • Lobkowitz Poppel Éva végrendelete 1640-ből, in Irodalomismeret 7(1996), 1-2, 56-64.
 • Privigyétől Rómáig: Mösch Lukács és Rátay Egyed kéziratos útleírásai, in Magyar Könyvszemle 112(1996), 494-508.
 • Batthyány Ádám imádságoskönyve, in Magyar Könyvszemle 113(1997), 187-200.
 • A magyar piaristák proszopográfiájának forrásairól, in Iskola és társadalom: A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5–6-án rendezett konferencia előadásai, szerk. Sasfi Csaba, Zalaegerszeg, 1997 (Zalai Gyűjtemény, 41). – Utóbb megjelent a Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum c. kötet (ld. fönt) bevezetéseként is.
 • Mösch Lukács és a magyar piaristák első levéltárai, in Levéltári Szemle 47(1997), 2, 17-30. = Egyház és művelődés, Pannonhalma 996-1996: Tudományos konferencia Pannonhalma és magyar oktatás milleniuma emlékére, szerk. Hajdú Ákos–Kokas Zsuzsanna, Bp., 1997, 107-130.
 • Informatio viae Romanae P. Lucae Mösch ad capitulum generale 1698, [a bevezetést olaszra ford. Domokos György], in Archivum Scholarum Piarum 43-44(1998), 27-58.
 • [Domokos Györggyel közösen], Descrizione in lingua italiana sulla fondazione della casa di Podolin dell'Ordine delle Scuole Pie (1644), in Nuova Corvina 5(1999), 25-33.
 • [Domokos Györggyel közösen], La fondazione della Casa di Podolin in un manoscritto di lingua italiana (1644), in Archivum Scholarum Piarum 47(2000), 47-62.
 • A Batthyány család körmendi központi levéltárának kutatástörténete, in Levéltári Közlemények 71(2000), 207-231.
 • Komédia és diskurzus: Batthyány Ádám följegyzései a császári udvarról (1635-1641), in Levéltári Közlemények 72(2001), 77-95.
 • Nitra ako centrum piaristickej provincie v Uhorsku v prvej polovici 18. storočia, in 300 rokov piaristov v Nitre (1701–2001): Zborník prejavov z odborného historického sympózia k 300 výročiu založenia piaristického kolégia a gymnázia v Nitre, ed. Pavol Kollár SchP, Nitra, 2001, 40-45.
 • Hegyi tanár úr motorja és a tatai piarista rendház 1950. évi felszámolása, in ArchivNet 2(2002), 3. <http://www.natarch.hu/archivnet/rovatok/hetkoz/motor/motor.html&gt; = Közel – múlt: Húsz történet a 20. századból, szerk. Majtényi György–Ring Orsolya, Magyar Országos Levéltár, Bp., 2002, 87-104.
 • Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban: Batthyány Ádám (Bécs 1630–1659), in Korall 9(2002. szeptember), 55-78.
 • Adam Batthyány in Wien: Die Hofkarriere eines ungarischen Hochadeligen in der Mitte des 17. Jahrhunderts, in: Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), ed. Václav Bůžek–Pavel Král, České Budějovice, 2003 (Opera historica, 10), 275-304.
 • Szerzetesi iratok – rendi levéltárak, in Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, Esztergom, 2001. május 23-25., szerk. Bana József–Breinich Gábor–Káli Csaba, Bp., 2002, 157-165.
 • Batthyány Ignác piarista hivatása, in Útjaidon: Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára, szerk. Bazsányi Ferenc–Horkay Hörcher Ferenc–Lázár Kovács Ákos–Tőzsér Endre SchP–Zsávolya Zoltán, Magyar Piarista Rendtartomány–Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK–Új Ember Kiadó, Bp., 2002, 168–189.
 • Egy főúri lakodalom előkészületei (Esterházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben), in Lymbus: Magyarságtudományi Forrásközlemények 2003, 117-135.
 • A Pálffyak és a piaristák: A bajmóci uradalom katolizációja és a privigyei piarista kollégium első évei, in Pálfiovci v novoveku: Vzostup významného uhorského šlachtického rodu: Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 20. mája 2003, ed. Anna Fundárková–Géza Pálffy, Bratislava–Budapest, 2003, 74-104.
 • A katolikus levéltári restitúció Magyarországon 1993-2003. (Iratátadások az egyházi és a közlevéltárak között az elmúlt évtizedben), in Magyar Levéltárosok Egyesülete 2003. évi vándorgyűlése, Szolnok, 2003. aug. 13-15., szerk. Bilkei Irén, MLE, Budapest, 2004, 61-81.
 • Batthyány Ádám és Pázmány Péter: Az érsek szerepe egy magyar főrend életében, in Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, II, szerk. Beke Margit, Budapest, 2004, 28-40.
 • The role of the Piarist order in developing the scientific way of thinking in Hungary (The Piarists and Johann Franz Zach), in The European Scientist: Symposium on the era and the work of Franz Xaver von Zach (1754-1832): Proceedings of the Symposium held in Budapest on September 15–17, 2004, ed. Lajos G. Balázs– Peter Brosche–Hilmar W. Duerbeck– Endre Zsoldos, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt/Main, 2004 (Acta Historica Astronomiae, 24), 21-33.
 • Cudzinky v úlohe manželiek uhorských veľmožov v 16.-17. storočí, ford. Tünde Lengyelová, in Žena a právo: Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, ed. Tünde Lengyelová, Academic Electronic Press, Bratislava, 2004, 185-195.
 • Historia Podolinieckiego archiwum pijarskego / História podolínského piaristického archívu, in Pietas et litterae: Wpływ kolegium pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa / Vplyv kolégia piaristov v Podolinci na rozvoj školstva v minulosti (kiállításkatalógus: Muzeum Okregowe w Nowym Sączu, Polska–Łubovnianské Múzeum v Starej Łubovni, Slovensko, 2004. nov.–2005. márc.), red. Maria Marcinowska, Nowy Sącz, 2004, 20-29.
 • A váci piarista kollégium alapítása: 1714-1715, in A Váci Piarista Gimnázium évkönyve a 2003/2004. iskolai tanévről az iskola fennállásának 290. esztendejében, 9-17.
 • Császárhű, bőkezű, remete: Esterházy Imre hercegprímás, in Limes 17(2005):3, 5-20.
 • Beke Zsigmond deák élete és műveltsége, in Idővel paloták.: Magyar udvari kultúra a 16–17. században, szerk. G. Etényi Nóra–Horn Ildikó, Balassi Kiadó, Bp., 2005, 530-546.
 • Egy nagyasszony özvegyen: Batthyányné Lobkovicz Poppel Éva és udvara, in Nők a modernizálódó magyar társadalomban, szerk. Gyáni Gábor–Nagy Beáta, Csokonai Kiadó, Debrecen, [2006] (Artemisz Könyvek), 57-85.
 • Gaspard Wiltheim luxemburgi jezsuita magyarországi missziója 1635-1636-ban, in A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. szilágyi Csaba, Piliscsaba, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 2), 641-666.
 • Batthyány Ádám hagyatéka: Egy magyar főrend udvarának és vagyonának sorsa (1659–1662), in A Batthyányak évszázadai: Tudományos konferencia Körmenden, 2005. október 27-29., szerk. Nagy Zoltán, bev. R. Várkonyi Ágnes, Körmend–Szombathely, 2006, 129-138.
 • A magyar piaristák 1956-ban: Forrásgyűjtemény, in A katolikus egyház 1956-ban, szerk. Rosdy Pál, Új Ember Kiadó, Bp., 2006, 159-214.
 • Magyar főrendek külföldi feleségei a 16-17.században, in Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára [CD-ROM], szerk. Erdélyi Gabriella-Tusor Péter, Bp., 1970 [CD-ROM], 313-324. - Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/09300/09378/ (2011)
 • Portré végvidékkel: Batthyány Ádám és a képzőművészet (1936-1959), in Portré és imázs: Politikai propaganda és reprezentáció a koraújkorban, szerk. G. Etényi Nóra-Horn Ildikó, Bp., 2008, 387-421.
 • A Lászlóffy-kódex újkori tulajdonosairól, in Magyar Könyvszemle 124(2008), 93-110.
 • Három korszak határán (1945-1948): A magyarországi piarista iskolák az államosítás előtti években, in Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948, szerk. Szabó Csaba-Szigeti László, Bp., 2008 (A Lénád Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008), 223-245.
 • A Batthyányiak és Carlo della Torre szerződése a rohonci templom építésére, in Művészettörténeti Értesítő 57, 387-393.
 • A magyarországi piaristák rendi történetírásának kezdetei (1688-1698), in A piarista rend Magyarországon, [a Piliscsabán 2007. november 6-7-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai], szerk. Forgó András, Szent István Társulat, Budapest, 2010 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 6), 63-83.
 • A piarista rend háromszáz éve Veszprémben - tizenkét tételben, in Emlékkötet Laczkó Dezső születésének (1860-1932) 150. évfordulójára, szerk. Perémi Ágota, Veszprém, 2011.