Kollonich Zsigmond váci püspök alapítványt tesz a váci piarista kollégium számára

Sorszám
6.a
Keletkezési hely
Pozsony
Dátum
1714. október 3.
Bevezetés

 

 
Szöveg

            Nos Sigismundus Sacri Romani Imperii Comes a Kollonitz de Kollegrad, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Vacziensis, abbas Sanctorum Petri et Pauli de Tapolcza, Sacratissimae Caesareae Regiae Maiestatis consiliarius.

            Mi, kollegrádi Kollonich Zsigmond, Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből váci püspök, a tapolcai Szent Péter és Pál apátja, a Legszentebb Császári és Királyi Felség tanácsosa.

            Ex quo ad episcopale munus ordinatione divina assumpti essemus, identidem animo revolvimus, quomodo dioecesim nostram, alias in meditullio Hungariae constitutam, verum dupplici haeresi, Lutherana scilicet et Calviniana infectam, ab iisdem pestiferis sectis emundare, atqua avitae religioni restituere valeremus. In quem finem medium magis conducibile non reperimus, quam si eiusmodi institutionis et professionis viros religiosos in dioecesim nostram introduceremus, qui tum exemplaris vitae lumine, tum Verbi Dei praedicatione populo errabundo viam orthodoxae fidei demostrarent, sed vel maxime iuventutem in literis, et doctrina christiana erudiendo, apostolicis functionibus idoneos viros efformarent, qui (eiectis ex vinea Domini mercenariis, furibus et lupis) in locum eorumdem pastores veri et bini suffici possint.

            Amióta Isten rendelésénél fogva a püspöki tisztségre fölvétettünk, azonnal azt forgattuk elménkben, hogy miképpen lehetne egyházmegyénket, mely egyébként Magyarország közepén fekszik, azonban kettős eretnekséggel, tudniillik a lutherivel és kálvinival fertőzött, azon veszedelmes szektáktól megtisztítani és az ősi hitet visszaállítani. E célból nem találunk hasznosabb eszközt, mint hogy olyan intézmény és hivatás szerzetes férfiait vezetjük be egyházmegyénkbe, akik mind a példás élet fényével, mind Isten Igéjének hirdetésével mutatják a tévelygő népnek az igaz hit útját, de főképpen az ifjúságot a tudományokban és a keresztény tanban oktatva, apostoli munkájukkal olyan alkalmas férfiakat képeznek, akik (kivetvén az Úr szőlőjéből a béreseket, tolvajokat és farkasokat) azok helyett igaz és jó pászorok lehessenek.

            Unde, ut salutaris haec intentio nostra effectum sortiatur, Religiosum Reverendorum Patrum Clericorum Pauperum Matris Dei Piarum Scholarum, sic nominatum Ordinem, de Ecclesia Dei et religione catholica, praesertim in instituenda iuventute bene meritum, et commendatum, episcopalem in civitatem nostram Vacziensem, in comitatu Pesthiensi existentem, motu et instinctu divino, animoque bene deliberato ac maturo praehabito consilio duximus inducendum tali sub modalite:

            Hogy tehát ezen üdvös szándékunk eredményre vezessen, úgy határoztunk, hogy a Főtisztelendő Szerzetes Atyáknak a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Papjai nevű rendjét, amely az Isten Egyházában és a katolikus vallásban, kiváltképpen az ifjúság nevelésében annyi érdemet és elismerést szerzett, Pest megyében fekvő püspöki városunkban, Vácott, isteni indíttatásra és ösztönzésre, jól megfontolt lélekkel és érett előzetes mérlegeléssel letelepítjük, az alábbi föltételekkel:

            Quod nimirum praeter sufficiens, in loco apto et idoneo pro collegio, ecclesia, scholis, area et horto spatium, pro perpetua collegii ex 12 personis consistentis subsistentia, pro ecclesia sub titulo Sanctissimae Trinitatis, collegii item et scholarum erectione deputamus viginti quatuor millia florenorum Rhenensium, cuius quidem summae medietatem utpote 12 millia florenorum Rhenensium actu in bonis Nagy Levárd, comitatu Posoniensi situatis apud Dominum Comitem Henricum a Kollonitz, consanguineum nostrum investita, ad interesse sex per centum assignamus; onerique eatenus bona specificata nobis avitico-haerediteria ex utriusque consensu subiicimus.

            Hogy tudniillik kollégium, templom, iskola, udvar és kert számára elegendő, és alkalmas helyen fekvő területen kívül, a 12 személyből álló kollégium mindenkori ellátására, a Legszentebb Háromság címét viselő templom, kollégium és az iskola építésére huszonnégyezer rénes forintot rendelünk, amely összegnek felét, tudniillik tizenkétezer rénes forintot a Pozsony megyében fekvő nagylévárdi birtokon, gróf Kollonich Henrik úrnál, rokonunknál helyeztünk el hat százalékos kamatra; ezen terhet mindkettőnk beleegyezésével vetjük a fent nevezett, minket ősi, örökös jognál fogva illető birtokra.

            Porro usquedum opitulante Deo residua duodecim mille florenorum Rhenensium summa deponatur, illucusque administrationem plebaniae Vacziensis (specialiter ex hoc salutari fine ab actuali possessore resignatam) cum omnibus proventibus suis conferimus et assignamus, corroborari facientes hanc nostram collationem authoritate Suae Serenitatis Eminentiae, qua metropolitani, quatenus antequam desiderata duodecim millia florenorum Rhenensium per nos, vel Deo secus disponente, per successorem nostrum, aut quemcunque alium exolverentur, in administratione plebaniae imperturbate conserventur.

            Továbbá, míg Isten segítségével a hátralévő tizenkétezer forintnyi összeget letennénk, addig minden jövedelmével együtt átadjuk és kiutaljuk a váci plébánia adminisztrációját (melyről jelenlegi birtokosa éppen ezen üdvös célból lemondott), megerősíttetvén ezen adományunkat Fenséges Főmagassága, mint metropolita tekintélyével, miszerint míg a hiányzó tizenkétezer rénes forint általunk vagy – Isten másképp rendelvén – utódunk vagy bárki más által kifizettetnék, a plébánia kezelésében háborítatlanul megtartassanak.

            Vicissim has per extensum conditiones sacro ordini apponentes:

            Mindezért cserébe a szent rendnek az alábbiakban ezen föltételeket szabjuk meg:

            1°. Ut posteaquam plenarie ex toto viginti quatuor millium florenorum summa exolvetur, ad alia praestanda, praeter assistentiam in casu impetitionis eidem sacro ordini exhibendam, nullatenus obligemur.

            1. Hogy miután azon huszonnégyezer forintnyi összeg teljes egészében ki lesz fizetve – azon szent rend megtámadtatás esetén való oltalmazásán kívül – semmi egyébre nem kötelezzük magunkat.

            2°. Ne hujusmodi sacri ordinis inductio in civitatem nostram, nobis, successoribus nostris, ac capitulo nostro, signanter respectu decimarum, macellorum ac educillorum quoquomodo praejudicet.

            2. Hogy a szent rend letelepülése városunkban nekünk, utódainknak és káptalanunknak, különösen a tizedeket, mészárszékeket és kocsmákat illetőleg valamiképpen sérelmes ne legyen.

            3°. Iuxta institutum eiusdem sacrae religionis, piumque et per ipsum intendum nostrum, idem sacer ordo, scholas ab initiis, seu primis fundamentis erigere, iuventutem in literis, scriptura, ac aliis scientiis, utpote, rhetorica, arithmetica, cantu et instrumentali musica, etc. instruere, et cum necessitas dioecesis vel maxime exigat, casus conscientiae et controversias tradere obligabitur.

            3. Ugyanazon szent szerzet hivatása és a mi kegyes szándékunk szerint azon szent rend köteles lesz iskolát állítani a kezdetektől, tehát az első alapoktól fogva, az ifjúságot a olvasásra, írásra és más tudományokra, úgymint a retorikára, számtanra, énekes és hangszeres zenére, stb. oktatni, és mivel az egyházmegyének olyan szüksége van rá, a lelkiismereti eseteket és a hitvédelmet is előadni.

            4°. Diebus dominicis et festivis in templo cathedrali musicam vocalem et instrumentalem pro augendo cultu Dei et devotione populi exercere, et praeterea, ubi ab administratione plebaniae cessaverint, in processionibus publicis, (salvis tamen privilegiis sacri ordinis) cum studiosis suis comparere; nec non idoneos iuvenes ad cathedralem ecclesiam diebus festis seligere, et pro servitiis, sicut et puerulos quosdam pro conductione funeris mittere obligabuntur.

            4. Vasár- és ünnepnapokon a székesegyházban kötelesek énekes és hangszeres zenét szolgáltatni Isten tiszteletének és a nép áhítatának növelésére, és azonfölül pedig, midőn a plébánia vezetésével fölhagynak, kötelesek a nyilvános körmenetekben (a szent rend kiváltságainak sérelme nélkül) tanulóikkal megjelenni; úgyszintén ünnepnapokon alkalmas ifjakat választani a székesegyházi szolgálatra, valamint a temetések elvégzéséhez kisgyerekeket küldeni.

            Demum 5°. Desideratur sub obligatione a Reverendis Patribus in hoc neo erigendo collegio commoraturis, ut praeter consuetas pro fundatoribus orationes, etiam unum sacrum qualibet hebdomada feria secunda, vel ea impedita, alia proxima feria de Sanctissima Trinitate cum collecta Omnipotens et misericors Deus etc. ad postulandam gratiam bene moriendi pro nobis, veluti fundatore suo celebretur perpetuo.

            Végül 5. Kötelezettség terhe alatt megkívántatik az ezen újonnan állítandó kollégiumban működő tisztelendő atyáktól, hogy az alapítókért szokásos imákon kívül örökké minden hétfőn vagy akadály esetén más közeli napon egy szentmisét végezzenek a Szentháromságról azzal a könyörgéssel: Omnipotens et misericors Deus, a boldog halál kegyelméért nekünk, mint alapítójuknak.

            His itaque conditionibus per eundem sacrum ordinem sponte et benevole acceptatis, praesentes super hac fundatione nostra et introductione eorundem stabiliter firmanda, literas quoque testimoniales nostras sub sigillo nostro episcopali authentico, iurium eiusdem praelibati sacri ordinis futuram ad cautelam necessarias, et propriae manus subscriptione roboratas extradedimus.

            Miután tehát ezen föltételeket az előbb említett szent rend önként és jóakaratúan elfogadta, kiadtuk ezen, alapítványunkról szóló és bevezetésének szilárd megerősítését szolgáló bizonyító iratunkat, hiteles püspöki pecsétünk alatt, ugyanazon említett szent rend jogainak a jövőben szükséges megóvására, és saját kezünk aláírásával megerősítve.

            Actum in libera regia civitate Posoniensi, sub celebrata generali Inclyta Regni Hungariae diaeta, die 3a mensis octobris, anno Domini millesimo septingentesimo decimo quarto.

            Kelt Pozsony szabad királyi városban, a méltóságos Magyar Királyság egyetemes gyűlése alatt, október hó 3-án az Úr 1714. esztendejében.

Sigismundus Comes a Kollonitz
episcopus Vacziensis.

Gr. Kollonich Zsigmond sk.
váci püspök

            Hanc piissimam, ad Dei maiorem gloriam orthodoxaeque fidei nostrae catholicae maius incrementum, ab Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Sigismundo Comite a Kollonitz episcopo Vaciensi factam fundationem, ad eiusdem Domini Episcopi instantiam, cum omnibus insertis clausulis et conditionibus, authoritate nostra archi-episcopali et metropolitana confirmanus et approbamus, nostramque pro felici effectu hujus piae intentionis paternam benedictionem plene et libenter impertimur.

            Ezt az Isten nagyobb dicsőségére és igaz katolikus hitünk nagyobb gyarapodására nagyságos és főtisztelendő gróf Kollonich Zsigmond váci püspök által tett legkegyesebb alapítványt, ugyanazon püspök úr folyamodványára minden beléfoglalt záradékokkal és föltételekkel érseki és metropolitai hatalmunknál fogva megerősítjük és jóváhagyjuk, valamint eme kegyes szándék sikeres megvalósításához szívesen és örömmel részesítjük atyai áldásunkban.

            Datum Posonii, in curia nostra archi-episcopali, die 2. aprilis anno 1715to, hoc est millesimo septingentesimo decimo quinto.

            Kelt Pozsonyban, érseki palotánkban, 1715. április 2-án

Cardinalis de Saxonia
archi-episcopus et princeps Strigoniensis

Szászországi bíboros
esztergomi érsek és herceg