Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába

Koltai András
Piarista Tartományfőnökség, Budapest, 2007
(Magyarország piarista múltjából, 1)

A kötet mindazon levéltári fondok, rendi krónikák, könyvek, tanulmányok, forráskiadványok és kéziratok fölsorolását nyújtja – a megjelenés időpontjáig lehetőleg szerinti teljességre törekedve – amelyek a magyarországi piarista rendtartomány, a rendházak és iskolák történetére, valamint a szerzetesek életére és munkásságára vonatkoznak. Emellett kísérletet tesz arra is, hogy bemutassa a rend általános és közép-európai történetének forrásait és irodalmát.

Einführung in die Quellen und Literatur der Geschichte des Piaristenordens in Ungarn. Dieser Band bietet ein Verzeichnis aller Archivfonds, Ordenschroniken, Bücher, Aufsätze, Quelleneditionen und Handschriften (mit dem Ziel der Vollständigkeit bis zum Publikationsdatum), die die ungarische Ordensprovinz der Piaristen im Allgemeinen, die Geschichte der Ordenshäuser und der Schulen sowie die Tätigkeit und das Leben der Ordensbrüder betreffen. Ferner wird versucht die Quellen und Literatur der allgemeinen und mitteleuropäischen Geschichte des Ordens zu präsentieren.

Introduzione alle fonti e alla bibliografia della storia dell'Ordine degli Scolopi in Ungheria. Il volume offre l'elenco dei fondi d'archivio, delle cronache dell'Ordine, dei libri, dei saggi, delle edizioni di fonti e dei manoscritti (con l'intento di essere esaustivo) i quali si riferiscono alla Provincia Ungherese degli Scolopi nella sua totalitŕ, alla storia delle singole case e delle singole scuole nonché alla vita dei religiosi. Inoltre si tenta di presentare anche le fonti e la bibliografia della storia generale e quella mitteleuropea dell'Ordine.

A piarista rend múltját bemutató, tudományos alaposságú dolgozatok 1948 előtt többnyire a rendi iskolák értesítőiben, illetve a „Palaestra Calasanctiana” könyvsorozatban kaptak helyet. Utóbbi nem csak rendtörténeti dolgozatokat, hanem a piaristák legkülönbözőbb tudományágakban megírt doktori értekezéseit közölte. Kinyomtatásuk a doktori fokozat megszerzésének egyik föltétele volt. Ma ilyen föltétel nincsen, viszont sokakat érdekel a piarista rend múltja, amelynek például diákként maguk is részesei voltak. Ezért szükségesnek látszott, hogy nyomtatásban is közzé tegyük a jól sikerült disszertációkat, szakdolgozatokat, illetve a szerencsére létező rendtörténeti kutatások ilyen formában elkészült eredményeit, amelynek első két kötete 2007 őszén jelent meg.

Tartalom

  1. Bevezető rész: segédletek és gyűjtemények (bibliográfiák, könyvtárak, levéltárak, kézirattárak, folyóiratok és értesítők)
  2. Egyetemes rész: Egyetemes rendtörténet
  3. Általános rész: A magyarországi piarista rendtartomány története
  4. Intézményi rész: A magyarországi piarista intézmények története
  5. Személyi rész: magyarországi piaristák élete és művei
  6. Kitekintő rész: közép-európai piarista rendtörténet (Ausztria, Csehország, Morvaország és Szilézia, Lengyelország és Litvánia, Németország és Svájc)
  7. Kutatási útmutató
  8. Névmutató