Diáknévsorok: Mosonmagyaróvár (1939-ig Magyaróvár)

Moson megye első gimnáziumát Zsidanics István magyaróvári harmincados alapította. 1736-ban kelt végrendeletében magyaróvári házát, valamint 10 000 forintos alapítványt hagyott a piarista rendre. A piaristák 1739 novemberében kezdték meg a tanítást a gimnázium alsó négy osztályában. A gimnázium a felső két osztály megnyitásával 1760-ban vált teljessé.

A közeli Pozsony és Győr nagyobb gimnáziumainak közelsége többször is a végleges megszűnés fenyegette. 1789-ben a Helytartótanács létszámhiányra hivatkozva bezáratta, és csak 1798-ban sikerült megszerezni az engedélyt az újranyitásához a megyei és városi hatóságok szorgalmazására. 1801-re teljes, hatosztályos gimnáziummá fejlődött.

A szabadságharc után, 1850 és 1854 között ismét szünetelt a tanítás, majd 1854/55-ben az új középiskolai rendhez (Entwurf) igazodva, 4 osztályos algimnáziumként nyílt meg az iskola, amelyet 1911-től fokozatosan fejlesztettek főgimnáziummá. Az első VIII. osztályt és az első érettségit az 1914/15. tanévben szervezték meg.

 Az évek során a régi épületek egyre szűkösebbnek bizonyultak, ezért a városi tanács 1924-ben egyes osztályoknak és szertáraknak a szomszédos régi városháza épületében adott helyet, 1932-ban pedig néhány új termet is építtetett, de a komolyabb épületbővítés elmaradt. Az intézményhez 1945-től Piarista Diákotthon (fiúkonviktus) is tartozott, a gimnáziumba pedig lányokat is fölvettek, ha nem is nagy számban. 1946/1947-től általános iskolai alsó osztályokkal bővült, amelyek a régi városháza helységeiben működtek.
 
 Az iskolát és a konviktust 1948 nyarán államosították, majd 1950 nyarán a piaristákat deportálták a városból. Az államosított gimnázium Kossuth Lajos néven működött tovább. A diktatúra bukása során, 1990 nyarán Németh László mosoni plébános kérésére a városi tanács átadta az egykori piarista épület egy részét az egyházközségnek, amely ott áldozatkész pedagógusok és szülők segítségével Keresztény Általános Iskolát nyitott (1-7. osztályokkal), amely folyamatosan 12 osztályossá bővült, 1993-tól már gimnáziumi osztályai is voltak. Fönntartását és vezetését 1994-ben vette át a piarista rend, amely visszakapta a teljes épületet, az 1960-as években épült új szárnnyal és tornateremmel együtt, valamint kárpótlási pénzből megvásárolta a szomszédos Habsburg-házat. 2021-ben a kormány átadta a piarista rendnek a régi városháza épületét (Városház utca 4.) is, amelyet addig a megyei fióklevéltár használt.

A Piarista Rend Magyar Tartománya 2016 szeptemberétől fenntartóként átvette a Szigetköz Általános Iskola és AMI tagiskolájaként, Timaffy László Tagiskola néven működő hédervári általános iskolát és az önkormányzati óvodát.

Gimnáziumi anyakönyvek

1739/40–1771/72

  • Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Sopron-Moson Megye Győri Levéltára, Magyaróvári Piarista Gimnázium iratai (VIII.56), 42. kötet
  • Anyakönyv.
  • Éves összlétszámok: Balázsi József, A gymnasium tanárai és tanulóinak száma 1739/40–1889/90, in Ért/Magyaróvár, 1889/90, 3-15. Újabb adatokkal bővített közlése: Rappensberger Vilmos, A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló magyar-óvári gymnasium története 1739-1894-ig, in Ért/Magyaróvár, 1893/94, 3-175 (kny: Győr, 1894): 130-143.

1772/73–1827/28

1788/1789, 1798/1799, 1800/1801–1849/1850

  • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Magyaróváriensis (III.18), 1-4. tétel
  • Informationes de juventute gymnasii (2 csomó, 2 kötet).

1856/57–1947/48

Magántanulók anyakönyve

1897/98–1918/19

Gimnáziumi érettségi jegyzőkönyvek

1862–1948

Gimnáziumi érettségi anyakönyvek

1915–1931

1932–1940

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

Gimnáziumi tudósítványok, értesítők és évkönyvek*

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 98-100.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 12. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 20), Budapest, 2004, 33-40.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

 ✓ Kész