Diáknévsorok: Vác

Vác első gimnáziumát Kollonich Zsigmond váci püspök alapította. 1714-ben 10 ezer forintnyi alapítvány éves kamatát, valamint a felsővárosi Szent Mihály plébánia vezetését és jövedelmét ajánlotta föl a piarista rend számára, hogy a városban latin nyelvű gimnáziumot létesítsen. A piaristák 1714 novemberében kezdték meg a tanítást az alsó négy osztályban, a főtériSzent Mihály templom mögött.

1719-ben Althann Mihály Frigyes püspök elvette a piaristáktól a plébániát. Ekkor azonban helynöke, Berkes András saját főutcai házát adta a rendnek, amelyet 1725 és 1727 között rendházzá és iskolává építettek át, majd a következő évtizedekben többször bővítettek. A gimnázium a felső két osztály megnyitásával 1733-ban vált teljessé, 1765-ben pedig Mária Terézia királynő alapítványából filozófiai (bölcsészeti) tagozattal egészült ki, egy (néha kettő) professzoral, amely 1776-ig működött. Ezt látogatták a Migazzi Kristóf püspök által 1762-ben alapított nemesi konviktus diákjai is, addig, amíg a konviktus 1767-ben beolvadt a királynő által alapított, önálló épülettel és piarista tanári karral rendelkező Theresianumba. Migazzi építtette a székesegyház térre tekintő új gimnáziumi szárnyat is, amely 1781-ben készült el.

1785-ben II. József rendeletére a rendház és a gimnázium kénytelen volt a domonkosoktól elvett főtéri kolostorba költözni. A piaristák csak a császár halála után, 1796-ban tértek vissza saját épületükbe. Ekkor a gimnázium ismét filozófiai tagozatal (líceum) bővült. 1792-től Kosztka Mátyás piarista tanította filozófiára a püspöki szeminárium papnövendékeit, majd 1795-től csatlakozott hozzá Benyák Bernát is. 1796-ban pedig a rendtartomány Nagykárolyból ide helyezte át Nagykárolyból a rendi növendékek filozófiai kurzusát, amelyet egyesített a püspöki líceummal. Ebben négy piarista professzor együtt tanította a piarista és egyházmegyés kispapokat, valamint a világi hallgatókat, egészen 1848-ig.

Az 1848/1849. évi szabadságharc után bevezetett új középiskolai rendhez (Entwurf) igazodva, az iskola 1850/1851-től négyosztályos magyar nyelvű gimnáziumként nyílt meg. 1870-ben Peitler Antal püspök fölajánlásából ismét megnyílhatott az 5-6. osztály, majd Peteróczy László kartali plébános adományából 1880-ban a 7-8. osztály is. Az osztályok és diákok bővülő száma miatt a gimnázium épületét új szárnnyal kellett megtoldani, amelyet Schuster Konstantin püspök építtetett föl 1893-ban. Az évek során ez is szűknek bizonyult, így 1940/1941-ben Hültl Dezső terve szerint a régiek mellé újabb épületet emeltek, amelynek homlokzata a székesegyház klasszicista stílusához igazodik. A régi gimnázium fölszabadult termeiben 1943-ban diákotthon (fiúkonviktus) nyílt.

A gimnáziumba 1945-től lányokat is fölvettek, ha nem is nagy számban. 1946/1947-től a gimnázium alsó tagozatából valamint az Isteni Megváltó Leányai koedukált elemi iskolájából alakult meg a Kalazanci Szent József Általános Iskola. 1948-ban azonban a kommunista hatalom mindkét iskolát és a konviktust is államosította. Az államosított gimnázium 1950-től Sztáron Sándor néven működött, majd a szocializmus bukásakor, 1989-ben Madách Imréről nevezték el.

A diktatúra bukása után a piarista iskola 1991-ben éledt újra a piarista rendház termeiben, négyosztályos fiúgimnáziumként. A folyamatosan bővülő intézmény lassanként, 2003-ig elhúzódóan kapta vissza saját épületét, amelyet addig a Lőwy Sándor, majd Boronkay György Műszaki Szakközépiskola használt. 1998 szeptemberére készült el az udvar helyén álló új sportcsarnok. 2001-től az újonnan induló gimnáziumi osztályokba (9. évfolyam) lányokat is fölvettek, 2002-től pedig megindult a nyolcosztályos képzés (5. osztálytól, fölmenő rendszerben), 2004-től pedig a nyelvi előkészítő évvel bővített (1+4 osztályos) képzés. Az épület fő utcai szárnyában 2005-ben fiúkollégium nyílt, majd 2011-ben a gimnázium leánykollégiumot is indított a püspökség által biztosított külön épületben.

Líceumi névsorok

1806/1807-1814/1815

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 5a. kötet
 • Informationes semetrales de progressu in studiis philosophicis facto religiosorum Scholarum Piarum, alumnorum dioecesis Vaciensis et juventutis saecularis.

1815/1816-1847/1848

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 5b. kötet
 • Informationes semetrales de progressu in studiis philosophicis facto religiosorum Scholarum Piarum.

Gimnáziumi anyakönyvek

1716/1717–1757/1758

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 1. kötet
 • Catalogus studiosae juventutis Vaciensis.

1758/1759–1771/1772

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 2. kötet
 • Catalogus juventutis Gymnasii Vaciensis Scholarum Piarum.
 • Osztálylétszámok, 1717–1792: Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Budapest, 1994, 327-328.

1772/1773–1779/1780

1780/1781–1849/1850

1784/1785–1789/90, 1841/1842–1849/1850

1784/1785

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 4/a. tétel
 • Protocollum professoratus secundae humanitatis scholae in Gymnasio Vaciensi (registrum soluti didactri).

1795/1796

1800/1801–1808/1809

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 3. kötet
 • Nomina et cognomina studiosorum, qui in Gymnasio Vaciensi frequentaverunt.

1806/1807

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 4/b. tétel
 • Protocollum scholasticum discipulorum receptorum cum testimoniis, item instructorum, hospitiorum, commendantium et commendatorum per directorem Martinum Bolla.

1850/1851–1883/1884

1884/1885–1940/1941

Érettségi anyakönyvek

1880/1881–1930/1931

Nyomtatott értesítők

Líceumi érdemsorok*

Gimnáziumi érdemsorok*

 • Piarista Központi Könyvtár 1795–1797, 1800, 1802, 1807, 1809-1812, 1814–1827, 1832–1837, 1840–1843, 1845–1846, 1848–1850
 • Országos Széchényi Könyvtár (Ért 2.082)  1786, 1795-1850
 • Váci Püspöki és Káptalani Levéltár, Váci Szemináriumi Levéltár, Theresianum 1788.

Nemzeti (elemi) iskolai érdemsorok*

Gimnáziumi tudósítványok, értesítők és évkönyvek*

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 182-187.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 205-212, 230-231.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 18. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 26), Budapest, é.n., 109-116.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

 ✓ Kész